درهای ابیانه حکایت دلهای ابیانه ای

درهای ابیانه حکایت دلهای ابیانه ای
درهای ابیانه حکایت دلهای ابیانه ایع بهنام | يكشنبه 4 بهمن 1388741 بازدید
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.