قلعه خورمیز

قلعه خورمیز
دژ خورمیز این قلعه كه شالوده ای متعلق به دوران ساسانی دارد بر روی صخره ای از رشته كوه های منفرد شیركوه در روستای خورمیز از محلات مهریز واقع شده است. در متون تاریخی از جمله در «جامع مفیدی» آمده است كه «شاه هرمز پسر انوشیروان ساسانی به احداث روستای خورمیز امر فرموده و قلعه ای بر فراز كوه بساخت و نیز در تاریخ جدید یزد آمده است كه برای مهرنگار در جنب مهرجرددهی بساخت و آن را هورمیز نام كرد» و اكنون آن را خورمیز خوانند. حصار قلعه كه بر روی كوه قرار گرفته است تا دامنه از سنگهای نتراشیده بنا شده و در قسمت های فوقانی دیوار به ارتفاع تقریبی دومتر ازخشت خام و روكش كاه گل می باشد. همچنین حصار قلعه دارای هفت برج دیده بانی است كه از تزئینات بیرونی جالب توجهی برخوردارند. داخل قلعه كه تا صدسال پیش در آن سكنی داشتند به نظر می رسد بارها مورد تجدید بنا واقع شده است. در قلعه چاهی مربع شكل است كه اكنون خشك شده است.00
مجید | شنبه 18 اسفند 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیقلعهخورمیز
مجید حیدریمجید حیدریعضویت از سه‌شنبه 14 اسفند 1386