کلیسای وانک

کلیسای وانک
آرش حمیدیيكشنبه 18 آذر 1386 | 16 سال پیشنمایی از کلیسای وانکدسته‌بندیمراکز عبادی سایر ادیاناصفهانکلید‌واژهکلیسایوانک969 بازدید