قلعه ی تاریخی- کویر نوش آباد

قلعه ی تاریخی- کویر نوش آباد
ابوالفضل جهان مهینچهارشنبه 14 آذر 1386 | 16 سال پیشقلعه ی تاریخی فخرآباددسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هاکلید‌واژهقلعهتاریخیکویرنوشآباد886 بازدید