نمای داخلی یک خانه قدیمی در دزفول

نمای داخلی یک خانه قدیمی در دزفول
امین پورآزرم دوشنبه 14 آبان 1386 | 16 سال پیشنمای داخلی یك خانه قدیمی در دزفول با رنگهای بدیع و زیبا. دزفول شهری است که قدمت تاریخی آن به 8 هزار سال پیش می رسد [نیاز به ذکر منبع]. یعنی پیش از اینکه که مردم سرزمینهای دیگر نقاط متمدن جهان با شهر شوش از نظر بازرگانی آشنا بودند، شهر دزفول (با نام آوان) پایتخت یاران مقتدری بود که در حال حاضر از آنها با عنوان عیلامی ها یاد می شود. طبق نوشته های کتاب شهرهای ایران اثر آقای ایرج افشار و شواهد موجود می توان دزفول را قدیمی ترین شهر جهان دانست. دسته‌بندیسایر ویژگیهای فرهنگیخوزستانکلید‌واژهنمایداخلیخانهقدیمیدزفول1210 بازدید