برج باراجین

برج باراجین
افسانه ابری لاهیجيكشنبه 21 مرداد 1386 | 16 سال پیشبرج باراجین این برج در ارتفاعات شمال شهر قزوین ، بر قله كوهی و بر روی سكویی هشت ضلعی كه حدود یك متر از كف زمین ارتفاع دارد ، بنا شده است . طرح برج به شكل هشت نیم ستون مدور است و در فواصل منظم ، دور تا دور بدنه اصلی برج اضافه شده اند . ارتفاع این نیم ستون ها نزدیك به شش متر است . حدود یك متر به بالای برج مانده ، یك ردیف سنگ خارا كه با دقت خاص تراشیده شده ، دور تا دور برج را فرا گرفته و حدود ده سانتیمتر لبه آن ، از بدنه برج بیرون آمده است . این برج دارای یك ورودی است . قسمت بالای در – احتمالاً قوس دار – در حال حاضر فروریخته است . داخل برج طرح مشخصی نداشته و احتمالاً به دلیل حفاری های مكرر ، شكل خود را از دست داده استدسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هاکلید‌واژهبرجباراجین879 بازدید