برج آرامگاهی طغرل

برج آرامگاهی طغرل
افسانه ابری لاهیجيكشنبه 21 مرداد 1386 | 16 سال پیشبرج طغرل از مهم ترین برج های آرامگاهی ایران به شمار می رود. این برج که مغز دیوارهای آن از خشت ، و نمای بیرونی آن از آجر است، محوطه ای خورشیدی شکل دارد و بر روی سکویی مدور ساخته شده است . قطر برج 20/21 و ارتفاع آن 50/20 با دیوارهای قطور به پهنای 80/2 متر است. این بنا همراه با تزیینات آجری در پیشانی برج از شکیل ترین برج های آرامگاهی و از نظر قدمت ، متعلق به دوره سلجوقی است. آرامگاه «استاد سید محمد محیط طباطبایی» در محوطه داخلی این برج قرار دارد.دسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هاکلید‌واژهبرجآرامگاهیطغرل1075 بازدید