شهرتاریخی ماسوله

شهرتاریخی ماسوله
شاپرک اعتضادیچهارشنبه 27 تير 1386 | 16 سال پیشنمای كلی از شهر در هوای مه آلود در تیرماهدسته‌بندیشهرها و روستاهای تاریخیگیلانکلید‌واژهشهرتاریخیماسوله1061 بازدید