باغ ها و بیشه زارهای حاشیه زاینده رود

  • باغ ها و بیشه زارهای حاشیه زاینده رود
  • باغ ها و بیشه زارهای حاشیه زاینده رود
مهرداد زینلیانپنجشنبه 13 ارديبهشت 1397 | 6 سال پیشهنوز هم زندگی و لطافت بهاری در این باغ ها و بیشه زارها جریان دارد. لطافتی که به یمن زلال زندگی بخش زنده رود است. خداوندا!.... مپسند که این طراوت و پاکی از ما گرفته شود و جای خود را به کویر خشک و لم یزرع بدهد. ما بندگان ناسپاس توییم........ اما تو آن یگانه مهربان و بخشنده ای که رحمت واسعه ات همه هستی را لبریز کرده است.............دسته‌بندیاصفهانگیاهان و جانورانکلید‌واژهزندهرودبیشهزارلنجاناصفهان1093 بازدید