جنگل های زاگرس مرکزی

  • جنگل های زاگرس مرکزی
  • جنگل های زاگرس مرکزی
مهرداد زینلیانچهارشنبه 19 فروردين 1394 | 8 سال پیشمناطق وسیعی از استان های واقع در زاگرس مرکزی را جنگل های زیبا و انبوهی فرا گرفته که با فرارسیدن بهار، زیبایی وصف ناشدنی می یابند. شمال خوزستان، غرب و جنوب چهارمحال و بختیاری و اصفهان، شمال فارس، کهکیلویه بویراحمد، لرستان و ایلام محل استقرار این منابع طبیعی زیبا هستند. تصاویر ارسالی مربوط به جنگل های ارتفاعات شیوند در شمال استان خوزستان است.دسته‌بندیجنگل‌هاکلید‌واژهجنگلزاگرسبهارخوزستانمسابقه1237 بازدید