جوشقان قالی

جوشقان قالی
نجمه فرشیشنبه 15 فروردين 1394 | 8 سال پیشدر 83 كیلومتری جنوب غرب كاشان شهر جوشقان قالی قرار دارد. قالی این شهر شهرت جهانی دارد بطوریكه آرتور پوپ در كتاب هنر ایران هنگامی كه از 150 قالی نفیس ایرانی سخن میگوید، 36 مورد آن را از جوشقان میداند. دسته‌بندیجاذبه‌های فرهنگیاصفهانکلید‌واژهجوشقانقالیورودیشهرمجسمهمسابقه1184 بازدید
عبدل ارزش در ارزش . فرش نفیس و همت تولیديكشنبه 16 فروردين 1394 | 8 سال پیش