گل های بهاری

  • گل های بهاری
  • گل های بهاری
مهرداد زینلیانشنبه 8 فروردين 1394 | 8 سال پیشبهار که می شود، زمین مرده به ترنم زیبای باران دوباره جان می گیرد و گل های رنگارنگ، زیور دشت و کوه می شود. دامنه های کوهستان های غرب و جنوب اصفهان، رویشگاه طبیعی گل های زیبا و رنگارنگی است که در بهار، خودنمایی کرده و زیبایی خاصی به طبیعت این مناطق می دهند.دسته‌بندیاصفهانگیاهان و جانورانکلید‌واژهبهارکوهاصفهانمسابقه1257 بازدید