زعفران کوهی

  • زعفران کوهی
  • زعفران کوهی
مهرداد زینلیانسه‌شنبه 4 فروردين 1394 | 9 سال پیشاردیبهشت که می شود، زمین و زمان اصفهان بهشتی تر می شود. دامنه کوهستان های غربی و جنوبی استان اصفهان پر می شود از گل های رنگارنگ و زیبا. یکی از این گل های زیبا، گل زعفران کوهی است که بطور خودرو و طبیعی در برخی از این نواحی، بویژه در دامنه ارتفاعات غربی و جنوبی شهرستان دهاقان در 100 کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان بارور می گردد.دسته‌بندیاصفهانگیاهان و جانورانکلید‌واژهزعفرانکوهیدهاقاناصفهانمسابقه2103 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 4 فروردين 1394 | 9 سال پیش
عبدل طبیعت زیبای ایرانسه‌شنبه 4 فروردين 1394 | 9 سال پیش