آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی
آرامگاه فردوسی توسیهادی | يكشنبه 26 بهمن 1393
عبدل به حقیقت آدمی باش و گرنه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت شنبه 2 اسفند 1393 | 7 سال پیش
واژه کلیدیآرامگاهفردوسی
هادی کراییهادی کراییهموند از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت