آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی
آرامگاه فردوسی توسی10
هادی | يكشنبه 26 بهمن 1393
عبدل | شنبه 2 اسفند 139300
به حقیقت آدمی باش و گرنه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیآرامگاهفردوسی
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت