موزه نظامی کاخ سعدآباد

  • موزه نظامی کاخ سعدآباد
  • موزه نظامی کاخ سعدآباد
جمال زعیمی یزدیچهارشنبه 8 بهمن 1393 | 9 سال پیشاین عمارت که به کاخ شهرام مشهور است، در 2 طبقه ساخته شده و کل فضای آن به نمایش ادوات جنگی و نظامی ایران اختصاص یافته است. بازدید از موزه نظامی فرصت خوبی است تا با سیر پیدایش و تکامل ارتش در ایران آشنا شده و بر دانسته‌های تاریخی خود بیفزایید. عکس : جمال زعیمی یزدیدسته‌بندیموزه هاتهرانکلید‌واژهموزهنظامیکاخسعدآباد1522 بازدید