برج ها و دروازهای ندوشن (برج و دروازه امامزاده)

برج ها و دروازهای ندوشن (برج و دروازه امامزاده)
برج و دروازه امامزاده: این برج در كنار یكی از دروازه های اصلی ندوشن در دوران زند و افشار واقع شده و حفظ آن بعنوان نمونه ای ملموس از بافت شهری در آن دوران قابل توجه و اهمیت است. این برج با پلان دایره ای شكل در كنار یكی از دروازه های اصلی ندوشن در زمان زند وافشار وافع شده و سازه اصلی آنرا خشت تشكیل می دهد. درون برج بصورت دو طبقه ساخته شده و دیوارهای اطراف پشت بام طبقه دوم نیز حدود یك و نیم متر ارتفاع دارند كه كاركرد یك طبقه به این قسمت می دهند. در اطراف دیوارها در هر سه طبقه روزنه‌هایی برای تیراندازی دیده می شود. كاربندی هایی (از انواع سقف تزئینی با شیوه‌ای از شبكه بندی و بافت، مجموعه باریكه طاق‌های موربی كه با همدیگر تلاقی دارند واز تقاطع آنها جهت زدن طاق به منظور ایجاد پوشش استفاده می‌شود) بر روی سقف طبقه همكف انجام شده است و در نمای بیرونی برج نیز تزئیناتی با خشت به صورت زیگزاگ انجام شده است. nodoushan.blogfa.com زینلی ندوشن | جمعه 24 آذر 1391
زینلی ندوشن هموند از چهارشنبه 17 آبان 1391ندوشن