قلعه سفیده ندوشن

قلعه سفیده ندوشن
زینلی ندوشن يكشنبه 26 آذر 1391 | 10 سال پیشبنای تاریخی قلعه سفید که متعلق به دوره افشاریه ، زندیه است . برفراز کوهی کم ارتفاع(درسمت شرقی ندوشن) درکناررودخانه عبوری از کنارآبادی که درحال حاضر به خیابان تبدیل شده است ، قراردارد . این قلعه بصورت سنگی توام با خشت وگل می باشد . بکارگیری آجردرقسمتهای از مدخل بنا دیواره بیرونی بنا به استثنای سردرورودی همه ازقلوه سنگ سفید از جنس سنگ کوهی که قلعه برآن بنا گردیده است ، بوده وقسمتهای داخلی همه از خشت وگل است با اندودی از گچ درسطوح داخلی اتاقها ، قلعه دردو طبقه – بنا گردیده ودرچهار گوشه آن چهار برج ساخته شده است دراین قلعه چاهی با عمق 15 متر حفر شده است كه به هنگام پناه بردن مردم به قلعه ، ازآب آن استفاده می کرده اند . البته بعضی از پیرمردان و کهنسالان ندوشن معتقدند است ، این قلعه را حکومت اصفهان برای مرزبانی بین یزد واصفهان ساخته است ، زیرا اینجا سابقا ودرزمان حکومت آل مظفر دریزد ، جزو اصفهان بوده است . واین قلعه را حکومت اصفهان برای مرزبانی ونگهبانی ساخته است . اگرچه اکثریت براین عقیده اند که این قلعه را مردم برای محافظت از ده ساخته وبه هنگام حمله سارقان واشرار به آن پناه می برده اند 20 سنگ یادبودی بامتن «یادبود عبدالله بن شفیع به تاریخ 1045» درقلعه قرار دارد 21 nodoushan.blogfa.comدسته بندیدژها ، قلعه ها ، برج و مناره‌هایزدواژه کلیدیقلعهسفیدهندوشن1174 بازدید