شیخ خلیفه

شیخ خلیفه
شیخ خلیفه دربخش خفراستان فارس قرارداردوازآثارمتعلق به قرن هفتم قمری است .این مقبره درروستای جزه بخش خفر قراردارد. بنای اصلی این مقبره به طول 6در6متردارای 4شاه نشین در4جهت اصلی است .شاه نشین جنوبی یک محراب معرق کاری زیبا ونفیس داشته که درسال 1315بقایای آن به موزه پارس شیرازانتقال یافته است .این بقعه درسال 1381توسط میراث فرهنگی وبا شماره6783 در فهرست آثارملی ایران به ثبت رسیده است .محمدنجاتی جزه | يكشنبه 27 فروردين 1391
واژه کلیدیشیخخلیفه
محمدنجاتی جزه هموند از دوشنبه 7 فروردين 1391کارشناس سنجش وارزشیابی اداره آموزش وپرورش خفر