مقبره شیخ خلیفه

مقبره شیخ خلیفه
ازاماکن تاریخی که درروستای جزه بخش خفراستان فارس قرارداردمحمدنجاتی جزه | چهارشنبه 23 فروردين 1391898 بازدید
واژه کلیدیمقبرهشیخخلیفه
محمدنجاتی جزه هموند از دوشنبه 7 فروردين 1391کارشناس سنجش وارزشیابی اداره آموزش وپرورش خفر