مقبره شیخ خلیفه

مقبره شیخ خلیفه
ازاماکن تاریخی که درروستای جزه بخش خفراستان فارس قراردارد00
محمدنجاتی جزه | چهارشنبه 23 فروردين 1391
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیمقبرهشیخخلیفه
محمدنجاتی جزه عضویت از دوشنبه 7 فروردين 1391کارشناس سنجش وارزشیابی اداره آموزش وپرورش خفر