مقبره شیخ خلیفه

مقبره شیخ خلیفه
این مقبره درروستای جزه بخش خفرقرارداردودرفهرست آثارملی به ثبت رسیده است محمدنجاتی جزه | سه‌شنبه 22 فروردين 1391943 بازدید
واژه کلیدیمقبرهشیخخلیفه
محمدنجاتی جزه هموند از دوشنبه 7 فروردين 1391کارشناس سنجش وارزشیابی اداره آموزش وپرورش خفر