یک روستایی و خانه اش در نای بند

یک روستایی و خانه اش در نای بند
مهدی مخلصیانسه‌شنبه 23 شهريور 1389 | 13 سال پیشبافت روستایی زیبا و کویری روستای نای بند طبسدسته‌بندیشهرها و روستاهای تاریخییزدکلید‌واژهروستاییخانهنایبند1032 بازدید