برج ساعت مسجد جامع یزد

برج ساعت مسجد جامع یزد
سعید موحدیدوشنبه 14 مرداد 1387 | 15 سال پیشاین برج در ابتدای خیا بان مهدی مقابل خیابان مسجد جامع قرار دارددسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هایزدکلید‌واژهبرجساعتمسجدجامعیزد1982 بازدید