سد منجیل

سد منجیل
سید امیر علی قوامیسه‌شنبه 8 مرداد 1387 | 15 سال پیشسد منجیلدسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاگیلانکلید‌واژهمنجیل902 بازدید