غروب زریوار

غروب زریوار
زریوار، این دریاچه بی نظیر نزدیک مریوان...بهروز | يكشنبه 16 تير 1387955 بازدید
واژه کلیدیغروبزریوار
بهروز سنگانیبهروز سنگانیهموند از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.