خورمیز از نمای داخل قلعه

خورمیز از نمای داخل قلعه
حامد حیدری جمعه 31 خرداد 1387 | 15 سال پیشاین عكس از یكی از دیده بانی های قلعه خورمیز گرفته شده استدسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هایزدکلید‌واژهخورمیزنمایداخلقلعه974 بازدید
حامد حیدری چه باحاله هاجمعه 31 خرداد 1387 | 15 سال پیش