بم

 بم
زلزله ویران کرد و رفت.آنطور که گویی بم هرگز صدای زندگی را نخواهد شنید اما بم اکنون صدای زندگی دارد و بهاری زیبا را آغاز کرده است.صدای شادی و عید و میهمان نوروزی مانند همه جای ایران در بم نیز شنیده می شود.شاید با ورود به ارگ قدیم قلبت فشرده شود و آن فصل تلخ تداعی گردد اما حتی آنجا نیز از زندگی بی نصیب نیست و همواره گردشگر می پذیرد.مردم هنوز هم ارگ را دوست دارند.نجمه | جمعه 9 فروردين 1387
واژه کلیدیبم
نجمه فرشینجمه فرشیهموند از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی