در منقش به آیات مقدس قرآن

در منقش به آیات مقدس قرآن
تصویر یكی از درهای معدودی است كه در روستای ابیانه در نزدیكی كاشان موجود است. روی این در، آیاتی از قرآن كریم حكاكی شده است.محمد | چهارشنبه 3 بهمن 1386744 بازدید