در منقش به آیات مقدس قرآن

در منقش به آیات مقدس قرآن
محمد عبداله نژادچهارشنبه 3 بهمن 1386 | 16 سال پیشتصویر یكی از درهای معدودی است كه در روستای ابیانه در نزدیكی كاشان موجود است. روی این در، آیاتی از قرآن كریم حكاكی شده است.دسته‌بندیسایر جاذبه‌های تاریخیکلید‌واژهمنقشآیاتمقدسقرآن928 بازدید