در منقش به آیات مقدس قرآن

در منقش به آیات مقدس قرآن
محمد عبداله نژادچهارشنبه 3 بهمن 1386 | 15 سال پیشتصویر یكی از درهای معدودی است كه در روستای ابیانه در نزدیكی كاشان موجود است. روی این در، آیاتی از قرآن كریم حكاكی شده است.دسته بندیسایر جاذبه های تاریخیواژه کلیدیمنقشآیاتمقدسقرآن816 بازدید