مه در حیران

مه در حیران
رضا عطاییسه‌شنبه 3 مهر 1386 | 16 سال پیشمسیر رویایى و زیباى گردنه حیران از یك سو مشرف به كوه هایى است پوشیده از جنگل هاى انبوه و از سوی دیگر مشرف به دره اى زیبا و دیدنی كه رود بزرگ ارس از میان آن عبور مى كند و تعیین كننده مرز ایران و آذربایجان می باشد. گردنه حیران تقریباً بیشتر مواقع در زیر ابرى از مه پنهان است. دره ها و كوهپایه هاى پوشیده از گل ها و گیاهان جنگلى و مرتعى و گاوهایى كه در حال چرا هستند با چشم انداز زیبایى از كندوهاى عسل اولین چیزهایى است كه به چشم هر بیننده اى مى آید و آن را فریفته خود مى نماید. دسته بندیمناطق حفاظت شده و حیات وحشاردبیلواژه کلیدیحیران1016 بازدید
نمای ایران زیباستسه‌شنبه 3 مهر 1386 | 16 سال پیش
بابک سحرانگیز است...سه‌شنبه 3 مهر 1386 | 16 سال پیش
بابک چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر ، زنده یك تن مبادسه‌شنبه 3 مهر 1386 | 16 سال پیش