کلیسای وانگ

کلیسای وانگ
كلیسای وانگ واقع در اصفهانشاپرک | شنبه 12 خرداد 1386
واژه کلیدیکلیسایوانگ
شاپرک اعتضادیهموند از شنبه 12 خرداد 1386