شنبه به در زواره

دریاچه کویر دوشنبه 26 اسفند 1398 | 4 سال پیششنبه به در اهالی زواره بعد از ظهر اولین شنبۀ سال نو به بخش شمالی شهر می‌رفتند و در کناره‌های دشت بزرگ به تفریح می‌پرداختند.دسته‌بندیاصفهانسایرکلید‌واژهشنبه به در زوارهتفرجاولین شنبۀ سال نوجاذبه استان اصفهان348 بازدید
  • کویر دق سرخنزدیک شهر زواره، کویری به نام دق سرخ وجود دارد که با جنگلی از درختان تاغ از کویر مرکزی ایران جدا شده است.
  • کاخ سرهنگ آباداین کاخ در جنوب روستای سرهنگ آباد که روستایی است سر سبز در دل کویر در فاصله ۳۰ کیلومتری جنوب شرقی زواره در منطقه ای کوهستانی و خوش آب و هوا قرار گرفته است. ساخت این باغ توسط سرهنگ مصطفی قلی خان سهام السلطنه از امرای اردستان که مدت سی سال مسئول قراسورانی (ژاندارمی) حدود یزد و کاشان و اردستان به عهده ي وي بوده صورت گرفته است.
  • عمارت سرهنگ آباد یا کوشککوشک یا کاخ سرهنگ‌آباد موسوم به چهلستون در جنوب روستای سرهنگ‌آباد در ۳۰ کیلومتری جنوب شرق زواره قرار دارد.
  • موزه کلوکموزه کلوک نطنز ؛ از صفویه ،قاجار و پهلوی
  • اقامتگاه بوم‌گردی سرای جواهردر بافت تاریخی و مرکز شهر قرار دارد. 20 متر فاصله با مسجد جامع نطنز، 30 متر با آتشکده نطنز