سنگ نگاره های ایران و گمانه یوفوها Ufo

سنگ نگاره های ایران و گمانه یوفوها Ufo
محمد ناصری فردچهارشنبه 14 آذر 1397 | 5 سال پیشطی بررسی و مطالعات یک دهه ای که بر روی سنگ نگاره های نقاط مختلف ایران و دیگر نقاط جهان داشتیم به نقوش انسان هایی بر خورد می کردیم که دستان و پاهایی باز داشتند. در نماد شناسی جهانی به مضمون انسان جادوگرانه است. مریخ پیمای کنجکاوی در سال 2014 نیز نقشی بر روی تخته سنگی از مریخ ارسال کرده است که شباهت نزدیک به نقوش در نقاط مختلف ایران و جهان دارد و بسیار شگفت انگیز است.! کشف نمونه های ایران: محمد ناصری فرد youtube.comدسته‌بندیسایر جاذبه‌های تاریخیکلید‌واژهسنگنگارهایرانگمانهیوفوهاUfo842 بازدید