شهر دورود از منظره لاله های واژگون چهارشاخ

  • شهر دورود از منظره لاله های واژگون چهارشاخ
  • شهر دورود از منظره لاله های واژگون چهارشاخ
اسفندیار خداییپنجشنبه 24 اسفند 1396 | 6 سال پیشدر این تصاویر شهر دورود از منظره لاله های واژگون در قله چهارشاخ بالاتر از چشمه سیب و روستای چشمه سرنجه دیده می شود. کوه چهارشاخ در کنار پریزکوه و اشترانکوه زاگرس واقع شده است و پوشش بلوط و چشمه راکن و چشمه شیربیشه از مناطق دیدنی کوه چهارشاخ است. بهترین زمان برای دیدن لاله های واژگون در منطقه اطراف پریزکوه، چهارشاخ و رزسونه نیمه دوم فروردین است. دسته‌بندیجنگل‌هاکلید‌واژهقاروندورودپایتختطبیعتایرانلرستانزاگرسلالههایواژگونکوهچهارشاخ1402 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 25 اسفند 1396 | 6 سال پیش