مراسم آیین تعزیه خوانی در سفید شهر کاشان

  • مراسم آیین تعزیه خوانی در سفید شهر کاشان
  • مراسم آیین تعزیه خوانی در سفید شهر کاشان
محمد رفیعیدوشنبه 26 مهر 1395 | 7 سال پیش yourshot.nationalgeographic.comدسته‌بندیجشن‌ها و آیین‌هااصفهانکلید‌واژهسفیدشهرکاشان1439 بازدید
عبدل این شور از عظمت نام حسین است . بسیار باشکوه استپنجشنبه 29 مهر 1395 | 7 سال پیش