باغات آلوچه پاوه

باغات آلوچه پاوه
محمد غریب معاذی نژاددوشنبه 8 تير 1394 | 8 سال پیشبه سبب آب وهوای کوهستانی ووجود رطوبت نسبی موجود در هوا .شهر پاوه مستعد کاشت انواع محصولات باغی بوده وبه تبع آن انواع محصولات نظیر توت وگردو وآلوچه (گوجه سبز ) در این شهر به عمل می آید ،در سالیان گذشته آلوی به عمل آمده در این شهر زبانزد بوده است دسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هاکرمانشاهگیاهان و جانورانکلید‌واژهباغاتآلوچهپاوه1379 بازدید
عبدل میوه های تابستان خوشمزه و شیرین شنبه 13 تير 1394 | 8 سال پیش
عدنان هلوچی وه شتامی ده س وه ششنبه 27 تير 1394 | 8 سال پیش