روستای سیبک

  • روستای سیبک
  • روستای سیبک
مهرداد زینلیانپنجشنبه 14 خرداد 1394 | 8 سال پیشروستای سیبک در 5 کیلومتری جنوب شهر فریدونشهر و 170 کیلومتری غرب اصفهان واقع شده است.دسته بندیاصفهانروستاهای ایرانواژه کلیدیروستاسیبکفریدونشهراصفهان1678 بازدید
عبدل منطقه زیبایی استپنجشنبه 14 خرداد 1394 | 8 سال پیش