آرامگاه یوسف خسرو، شاعر شهیر قشقایی

  • آرامگاه یوسف خسرو، شاعر شهیر قشقایی
  • آرامگاه یوسف خسرو، شاعر شهیر قشقایی
مهرداد زینلیانچهارشنبه 9 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیشدسته‌بندیآرامگاه‌هااصفهانکلید‌واژهآرامگاهیوسفخسروشاعرقشقاییدهاقان1281 بازدید
عبدل مفاخر محلی و منطقه ایچهارشنبه 9 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش