کندوهای قدیمی - مسجد جامع قدیمی شهر کدکن

کندوهای قدیمی - مسجد جامع قدیمی شهر کدکن
مجید رفیعیجمعه 28 فروردين 1394 | 8 سال پیشکندوهای قدیمی ویژه نگه داری گندم و غلات - مسجد جامع قدیمی شهر کدکندسته‌بندیسایر جاذبه‌های تاریخیخراسان رضویکلید‌واژهکندومسجدجامعکدکن1362 بازدید