آغاز بهار در روستای جوینان

  • آغاز بهار در روستای جوینان
  • آغاز بهار در روستای جوینان
نجمه فرشیچهارشنبه 26 فروردين 1394 | 8 سال پیشروستای جوینان از توابع بخش قمصر شهرستان کاشان و در استان اصفهان قرار دارد.دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیاصفهانکلید‌واژهروستاجوینانمسابقه1578 بازدید