چرخ فلک در دل کوه - شاهرود

چرخ فلک در دل کوه - شاهرود
20
محمد | دوشنبه 25 اسفند 1393
تک درختدشت های شهرستان شاهرود
از زمین تا آسمانجنگل های کاج در شاهرود
درخت های کهنسال چناردر خیابان های شهر شاهرود می توان تعداد زیادی درخت چنار مشاهده کرد. این درختان زیبا و کهنسال مخصوصا در فصل پاییز زیبایی خاصی به شهر می بخشند.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد رزازانمحمد رزازانعضویت از شنبه 6 بهمن 1386علاقمند به عكاسی و هوانوردیfacebook.com