گردنه و جاده زردکمر - بلده به رویان

  • گردنه و جاده زردکمر - بلده به رویان
  • گردنه و جاده زردکمر - بلده به رویان
  • گردنه و جاده زردکمر - بلده به رویان
بابک ارجمندیدوشنبه 11 اسفند 1393 | 9 سال پیشزردکمر یکی از روستاهای نزدیک بلده است. جاده ارتباطی بلده - رویان که یکی از جاده های بسیار دیدنی و مرتفع ایران است از این روستا شروع می شود.دسته‌بندیجاذبه‌های طبیعیمازندرانکلید‌واژهگردنهزردکمربلدهیوشرویانجاده2456 بازدید
محمد عكس فوق العاده زيبايي است. درياي ابرپنجشنبه 28 اسفند 1393 | 9 سال پیش
عبدل خیلی قشنگهدوشنبه 10 فروردين 1394 | 8 سال پیش
  • بلده - زردکمرزردکمر یکی از روستاهای نزدیک بلده است. جاده ارتباطی بلده - رویان که یکی از جاده های بسیار دیدنی و مرتفع ایران است از این روستا شروع می شود.
  • روستای لوسروستای كوهستانی لوس
  • نمای آزاد کوه از گردنه قرق
  • راهپیمایی یوش تا دریاویژگی این راهپیمایی ، پیمایش مسیری است که هر لحظه پوشش گیاهی و آب و هوایی آن تغییر میکند. تا زمانی نه چندان دور (حدود 60 تا 70 سال پیش) ، جنگلهای کجور یکی از بکرترین جنگلهای ایران محسوب میشد...
  • آزاد کوه ...هوا تازه تاریك شده بود و ما در گردنه قرق ، كنار آتشی گرم می شدیم قله آزاد كوه در دور مشخص است