روستای میمند (میکند)

  • روستای میمند (میکند)
  • روستای میمند (میکند)
  • روستای میمند (میکند)
  • روستای میمند (میکند)
رضا دولتیيكشنبه 5 بهمن 1393 | 9 سال پیشروستای کنده شده در دل سنگ با قدمتی بیش از 2000 سال در استان کرمان نزدیک شهر بابک.دسته‌بندیشهرها و روستاهای تاریخیکرمانکلید‌واژهمیمندمیکنداستانکرمان1224 بازدید