روستای میمند (میکند)

  • روستای میمند (میکند)
  • روستای میمند (میکند)
  • روستای میمند (میکند)
  • روستای میمند (میکند)
روستای کنده شده در دل سنگ با قدمتی بیش از 2000 سال در استان کرمان نزدیک شهر بابک.رضا | يكشنبه 5 بهمن 1393
خانه حاج آقا علییکی از بزرگترین خانه خشت و گلی های جهان در رفسنجان کرمان
خانه حاج آقا علی از نگاه دیگربزرگترین خانه خشت و گلی جهان از دریچه کوچک
باغ سنگیباغی با درختانی که میوه آن سنگ است !
روستای بیدخونروستای بیدخون از توابع بردسیر کرمان آرمیده در دل بندرکوه
رضا  دولتیرضا دولتیهموند از چهارشنبه 28 شهريور 1386