روستای میمند (میکند)

  • روستای میمند (میکند)
  • روستای میمند (میکند)
  • روستای میمند (میکند)
  • روستای میمند (میکند)
روستای کنده شده در دل سنگ با قدمتی بیش از 2000 سال در استان کرمان نزدیک شهر بابک.رضا | يكشنبه 5 بهمن 13931074 بازدید
رضا  دولتیرضا دولتیهموند از چهارشنبه 28 شهريور 1386