مقبره ابراهیم ابن اسحاق کدکنی

مقبره ابراهیم ابن اسحاق کدکنی
مجید رفیعیجمعه 26 دی 1393 | 8 سال پیشمقبره ابراهیم ابن اسحاق کدکنی (پدرشاعروعارف نامدار عطار کدکنی نیشابوری) ورودی شهر زیبای کدکندسته بندیآرامگاه هاسایر جاذبه های تاریخیخراسان رضویواژه کلیدیمقبرهابراهیمابناسحاقکدکنی1074 بازدید