غروب جزیره آشوراده

غروب جزیره آشوراده
حسن گنجیيكشنبه 23 آذر 1393 | 9 سال پیشغروب جزیره آشوراده بنذر ترکمن استان گلستان، در آذرماه 1393دسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاگلستانکلید‌واژهجزیرهآشوراده1224 بازدید
نمای ایران زیباست. سپاسيكشنبه 23 آذر 1393 | 9 سال پیش