اسکله بندر ترکمن

اسکله بندر ترکمن
حسن گنجیشنبه 3 آبان 1393 | 9 سال پیشاسکله تفریحی بندر ترکمن استان گلستان در غروبدسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاگلستانکلید‌واژهاستانگلستان1097 بازدید