روستای صخره ای و دستكند میمند

روستای صخره ای و دستكند میمند
محمد ناصری فردچهارشنبه 13 شهريور 1392 | 10 سال پیشروستای دستكند و كهن میمند. نمایی از سخت كوشی و سخت زیستی بشر از هشت یا ده هزار سال پیش. پیشنهاد می كنیم دوستانی كه تشریف می برند كرمان از آن اثر زیبا، اگرچه مهجور و غریب است. دیدن نمایند. عكاس: نگارنده تاریخ: بهار 1387دسته‌بندیشهرها و روستاهای تاریخیکرمانکلید‌واژهروستایصخرهدستكندمیمند1095 بازدید