پاوه با معماری ویژه

پاوه با معماری ویژه
شهر پاوه با معمار پله ای درای چند ویژگی داشته ایت اول داشتن پنجره هایی به رنگ آبی دوم داشتن دیوارهای زخیم از جنس سنگ برای محافظت از گرما و سرما سوم حیاط بودن بام خانه هابرای هم دیگر چهارم متمرکز بودن خانه برای محافظت از دکدیگر و نیز استفاده از زمین برای کشاورزی پنجم کوچه های سر پوشیده به دلیل اینکه در زمستان از برف پوشیده نشوند ششم00
عدنان | يكشنبه 15 مرداد 1391
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیپاوهمعماریویژه
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com