سد تاریخی شهر کلات نادری (بند نادری)

سد تاریخی شهر کلات نادری (بند نادری)
جمال زعیمی یزدیچهارشنبه 7 تير 1391 | 11 سال پیشعکس : جمال زعیمی یزدی سد نادری واقع در 4 كیلومتری شمال كلات نادری كه به «سد شرق» نیز موسوم است. این سد بر روی رودخانه عمیق ژرف رود بنا نها شده، ارتفاع تاج ان از کف رودخانه 70 متر و هر چه از پایین به بالا می آید عریضتر میشود . دیواره سد شبیه سدهای هلالی میباشد. اهالی ساخت آنرا به نادرشاه نسبت میدهند ولی محققین آنرا از آثار دوره گورکانی (الغ بیگ پسر شاهرخ گورکانی) و عده ای دیگر آنرا به دوره سلجوقیان دانسته اند. نکته جالب در باره این سد وجود سه حفره عمودی در دیواره سد میباشد که دوتای آن برای کاهش فشار آب و یکی برای تقسیم اب بوده است.دسته‌بندیبندها و پل‌های تاریخیخراسان رضویکلید‌واژهتاریخیشهرکلاتنادریبند1571 بازدید