روستای پلکانی کنگ در خراسان

روستای پلکانی کنگ در خراسان
جمال زعیمی یزدیجمعه 2 تير 1391 | 11 سال پیشروستایی پلکانی شبیه شهر تاریخی ماسوله که برای رسیدن به آن میبایست از شهر مشهد به سمت طرقبه حرکت کرد و پس از عبور از طرقبه و روستای نقندر به کنگ خواهید رسید . مسیر طرقبه تا کنگ دارای پیچ و خم و اطراف جاده بسیار سرسبز ودارای رستورانها و قهوه خانه هایی برای استراحت و صرف غذا و چای میباشد.دسته بندیشهرها و روستاهای تاریخیخراسان رضویواژه کلیدیروستایپلکانیکنگخراسان1064 بازدید